Pagkakaiba, Paano at Kailan Ginagamit Ng at Nang

Posted on

Sa kasalukuyang panahon, maraming mga tao ang terus-menerus na nagkakaroon ng pagkakalito sa tamang paggamit ng salitang “ng” at “nang”. Ang wastong paggamit ng mga ito ay napakahalaga upang maiwasan ang mga pagkakamaling gramatikal at maipahayag ang mga kaisipan nang malinaw. Upang masuri ang pagkakaiba ng dalawang salitang ito, mahalagang pag-aralan at maunawaan ang tamang gamit at konteksto nila.

Karaniwang ginagamit ang salitang “ng” bilang pang-ukol na nagpapahiwatig ng pagmamay-ari, relasyon, o pag-uugnay ng mga salita. Sa kabilang dako, karaniwangan ginagamit ang salitang “nang” bilang pang-abay na nagpapahiwatig ng panahon, layunin, pamamaraan, o kondisyon. Sa pamamagitan ng tamanga paggamit ng “ng” at “nang”, magkakaroon tayo ng mas malinaw na pagsasalaysay at mas malalim na pagkaunawa sa mga pangungusap.

Pagkakaiba ng Ng at Nang

Pagkakaiba Ng at Nang
Pagkakaiba Ng at Nang

Ang Tamang Gamit ng “ng” at “nang”

Pagkakaiba ng Ng at Nang – Ang wika ay isang mahalagang bahagi ng ating komunikasyon. Sa pagsasalita, kailangan nating maunawaan at gamitin nang wasto ang mga salitang nagbibigay ng kahulugan sa mga pangungusap. Isa sa mga pinakamalilit na halimbawa ng pagkakalito ay ang paggamit ng salitang “ng” at “nang”. Marami sa atin ang nagkakamali sa paggamit nito, kaya’t mahalagang malaman ang kanilang pagkakaiba.

Pagkakaiba sa Gamit:

a. “ng” Ang salitang “ng” ay karaniwang ginagamit bilang pang-ukol. Ito ay nagpapahiwatig ng pag-aari, relasyon, o pag-uugnay ng mga salita. Halimbawa: “Ang bahay ngt aking kaibigan.” Sa pangungusap na ito, ang “ng” ay nagpapakita ng pag-aari na ang bahay ay pagmamay-ari ng kaibigan.

b. “nang” Ang salitang “nang” naman ay karaniwang ginagamit bilang pang-abay. Ito ay nagpapahiwatig ng panahon, layunin, pamamaraan, o kondisyon. Halimbawa: “Nagsalita siya nang malakas.” Sa pangungusap na ito, ang “nang” ay nagpapahiwatig ng kondisyon o kalagayan. Ipinapahayag ditoa na siya ay nagsalita nang malakas batay sa kanyang kalagayan o kondisyon sa oras na iyon.

Mga Halimbawa ng Wastong Paggamit ng “ng” at “nang”

Narito ang ilang mga halimbawa ng tamang paggamit ng “ng” at “nang” para mas maunawaan natin ang kanilang pagkakaiba:

a. “ng”

 • Ang libro ng estudyante ay makabuluhan.
 • Ang ngiti ng bata ay nakapagpapaligaya.
 • Ang tawa ng kaibigan ay nakakatuwa.
 • Ang sipol ng mga ibon ay musika sa pandinig.
 • Ang pagsisikap ng manunulat ay napakahalaga.
 • Ang kanta ng mang-aawit ay nakakapukaw ng damdamin.
 • Ang tuwa ng pamilya ay hindi mapantayan.
 • Ang husay ng manlalaro ay nakapanghihikayat.
 • Ang ganda ng tanawin ay nakakamangha.
 • Ang pag-ibig ng magulang ay walang kapantay.

b. “nang”

 • Pumasok ako nang maaga upang hindi malate sa trabaho.
 • Umiyak siya nang malakas dahil sa sobrang kalungkutan.
 • Nag-aral ako nang mabuti para sa pagsusulit.
 • Sumigaw siya nang malakas upang marinig ng lahat.
 • Kumuha ako nang maraming larawan sa bakasyon namin.
 • Nagluto ako nang masarap na ulam para sa handaan.
 • Naglakad ako nang mabilis upang hindi maulanan.
 • Tumakbo siya nang mabilis upang maabutan ang bus.
 • Sumayaw ako nang maganda sa pista ng aming bayan.
 • Nagpasya ako nang matagal bago magbigay ng sagot.

Sa mga halimbawa, mapapansin natin na ang “ng” ay ginagamit bilang pang-ukol na nagpapahiwatig ng pag-aari o relasyon. Samantala, ang “nang” ay ginagamit bilang pang-abay na nagpapahiwatig ng panahon, layunin, pamamaraan, o kondisyon. Basahin din ang iba pang mga artikulo tungkol sa rin at din na aming ginawa.

Wastong Paggamit ng Ng at Mga Halimbawa

 1. Sa unang halimbawa, ang “ng” ay ginagamit kapag sinundan ito ng isang pangngalan o panghalip.
  • Bumili si Juan ng bagong kotse.
  • Siya ay may hawak ng malaking payong.
  • Ang aming pamilya ay nagluto ng masarap na pagkain.
 2. Sa pangalawang halimbawa, ginagamit din ang “ng” kapag ang salitang sumusunod ay isang pang-uri.
  • Sumayaw si Maria ng maganda at grasya.
  • Sinulat ni Mark ang malalim na tula.
  • Nagtayo sila ng matatangkad na gusali.
 3. Sa pangatlong halimbawa, ginagamit ang “ng” kapag ang salitang sumusunod ay isang pang-uri.
  • Binigyan niya ako ng malaking regalo.
  • Nagsalita siya ng mabilis at malakas.
  • Sumulat siya ng magandang kuwento.
 4. Sa pang-apat na halimbawa, ginagamit ang “ng” upang ipahiwatig ang pagmamay-ari ng isang bagay o katangian.
  • Kinuha niya ang cellphone ng kapatid niya.
  • Ang bahay ng pamilya ay malaki at maganda.
  • Ipinakita niya ang larawan ng kanyang aso.
 5. Sa huling halimbawa, ginagamit ang “ng” bilang tanda ng pandiwang pasibo. Ang ibig sabihin nito ay kapag hindi ginagamit ang salitang gumagawa ng kilos o galaw ng pandiwa sa simuno at ang gumagawa ng kilos na iyon ay matatagpuan sa dulo ng pandiwa.
  • Nabasa ng bata ang aklat.
  • Sinulat ng manunulat ang tanyag na nobela.
  • Tinuturuan ng guro ang mga estudyante.

Paggamit ng “Nang” ng Tama at Mga Halimbawa

1. Sa unang bahagi, ang salitang “nang” ay inilalagay sa gitna ng isang salitang-ugat, pawatas, o pandiwang nagpapahiwatig ng pag-uulit.

Halimbawa:

 • Kumakanta nang maganda ang mga bata. (salitang-ugat)
 • Matutulog nang mahimbing ang sanggol. (pawatas)
 • Umiinom nang mabilis ang aso. (pandiwang nagpapahiwatig ng pag-uulit)

2. Sa pangalawang bahagi, ang “nang” ay ginagamit upang ipahayag ang paraan, dahilan, o oras ng isang kilos. Ito’y nagbibigay kasagutan sa mga tanong na “paano,” “kailan,” at “bakit.” Maaring kasama nito ang mga pandiwa o mga pang-abay.

Halimbawa:

 • Naglakad nang marahan ang mga mag-aaral. (sumasagot sa tanong na “paano”)
 • Pumasok ako nang maaga upang maiwasan ang trapiko. (sumasagot sa tanong na “kailan”)
 • Tumawa nang malakas siya dahil sa nakakatawang biro. (sumasagot sa tanong na “bakit”)

3. Sa ikatlong bahagi, ang “nang” ay maaaring gamiting kapalit ng mga salitang “na at ang,” “na at ng,” o “na at na.”

Halimbawa:

 • Mahalaga nang maunawaan ang kahalagahan ng edukasyon. (Mahalaga na ang pag-unawa sa kahalagahan ng edukasyon.)
 • Tumanggap nang may pasasalamat ang guro sa regalo ng estudyante. (Tumanggap na ng may pasasalamat ang guro sa regalo ng estudyante.)
 • Bumili nang marami ang pamilya upang magkaroon ng sapat na pagkain. (Bumili na ng marami ang pamilya upang magkaroon ng sapat na pagkain.)

4. Sa ikaapat na bahagi, ang “nang” ay ginagamit bilang kasingkahulugan ng mga salitang “noong,” “upang,” o “para.”

Halimbawa:

 • Nakatulog ako nang dumating siya. (Noong dumating siya, nakatulog ako.)
 • Mag-aral ka nang mabuti upang magtagumpay ka sa pagsusulit. (Upang magtagumpay ka sa pagsusulit, mag-aral ka nang mabuti.)

Sa pamamagitan ng wastong paggamit ng salitang “nang” sa mga halimbawa na ito, mas nauunawaan natin ang iba’t ibang kahulugan at gamit nito sa mga pangungusap. Mahalagang maging maingat sa paggamit ng “nang” upang maiwasan ang mga pagkakamali sa pagsasalita at pagsusulat.

Kahalagahan ng Tamang Paggamit ng “ng” at “nang”

Mahalaga ang tamang paggamit ng “ng” at “nang” upang maiwasan ang pagkakamaling gramatikal at maipahayag nang malinaw ang mga kaisipan. Ang wastong paggamit ng mga ito ay nagpapakita ng ating husay sa wika at nagbibigay-daan sa atin na maipahayag ang mga ideya at saloobin nang maliwanag at maayos.

Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsasanay sa paggamit ng “ng” at “nang”, mas mapapaunlad natin ang ating kakayahan sa pagsasalita at pagsusulat. Patuloy nating bigyang-pansin ang tamang paggamit ng mga salitang ito upang maiangat ang antas ng ating komunikasyon at maipakita ang respeto sa wika ng ating bansa. kung willing kang magbasa, gumawa din ako ng artikulo tungkol sa Tagalog Pick Up Lines.

Konklusyon

AnoAng.Com – Sa pangkalahatan, mahalagang matutunan ang tamang paggamit ng salitang “nang” sa Tagalog upang maiwasan ang mga pagkakamali sa komunikasyon. Sa pamamagitan ng wastong paggamit nito, nagiging malinaw ang iba’t ibang kahulugan at gamit ng salitang ito sa pangungusap. Dapat tandaan na ang “nang” ay ginagamit bilang pang-ukol, pang-abay, at panghalip sa iba’t ibang konteksto. Mahalaga rin na maging maingat at sapat na pag-unawa sa mga konteksto at katanungan na sinasagot ng “nang” upang maiwasan ang pagkakamaling gramatikal.

Sa pagsasanay at patuloy na pag-aaral, magiging natural at madali ang paggamit ng “nang” nang tama at wasto. Mahalaga ring magbasa at magsulat nang regular upang mapalawak ang bokabularyo at pagkaunawa sa iba’t ibang uri ng pangungusap. Sa ganitong paraan, magiging malikhain at malinaw ang ating pagpapahayag sa wikang Tagalog.